سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

03rd National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)

سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی