سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی، مهر ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

03rd National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)

سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی