اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)

1st National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)

اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری) در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تهران،دانشگاه تهران، دانشكده فني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)