شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور، شهریور ماه ۹

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

16th National Congress of Chemistry of Payam Noor University

پوستر شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.


شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور