هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور، مهر ماه ۱۳۸۸

هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز،دانشگاه پيام نور شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.