دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، خرداد ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

The 2nd Conference of Plasma Engineering and Plasma Physics

پوستر دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران،گروه فيزيك اتمي و مولكولي دانشكده علوم پايه دانشگاه مازندران در شهر ساری برگزار گردید.