همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی

International Conference on the New Horizons in the Educational Sciences, Psychology and Social Damagesa

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی

همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی