دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی

The Second National Conference on Sustainable Development of the Persian Gulf: Environment on Coastal Areas

پوستر دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی

دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه خلیج فارس،اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی