اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)

The First National Conference on Sustainable Development of the Persian Gulf

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)

اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس) در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه خلیج فارس،دانشگاه خليج فارس در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)