دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آذر ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2st Petro ICT Conference & Exhibition

پوستر دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دايمي كنفرانس نفت گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید.