دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

The second conference of psychology, educational sciences, social sciences and humanities

پوستر دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی