اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

The first conference of psychology, educational sciences, social sciences and humanities

پوستر اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی