اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت، فروردین ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت

01st national conference on science and new technologies in the oil refining industry

اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت