سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع، مهر ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع

The third international conference on applied research in management, accounting, economics and industrial engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه پیام نور استان خوزستان شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی مرکز پژوهش های صنعتیمرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگادشرکت اولدوز تجارت نوین ارس و شرکت ویدا عصر ویرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع