کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی

International Conference on Applied Research in Engineering Sciences and Humanities

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مدیریت صنعتی اردبیل، شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی و شرکت بنیان انصار آرتا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی