دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

Second National Conference on Tourism, Geography and Clean Environment

پوستر دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک