اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment

پوستر اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،شركت سپيدار طبيعت الوند در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک