سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی، شهریور ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

3rd National Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing

پوستر سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی