دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی، شهریور ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

2nd International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing

پوستر دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،سازمان مديريت صنعتي اردبيل و مركزآموزش علمي كاربردي مديريت صنعتي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی