دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی

The Second National Conference of Engineering Sciences Industry Solutions

پوستر دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۶ توسط ،شركت برين سازان داهي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی