اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو

First Virtual Conference on Nano Science and Technology Engineering

پوستر اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو

اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،شركت برين سازان داهي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو