نهمین کنگره استروک ایران

نهمین کنگره استروک ایران

9TH Iranian Stroke Congress

پوستر نهمین کنگره استروک ایران

نهمین کنگره استروک ایران در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن سکته مغزی ایران و دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری کلیه گروه های نورولوژی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی کنگره:

۱.Stroke epidemiology
۲.Stroke management
۳.Stroke rehabilitation
۴.Stroke diagnosis
۵.Stroke & Neurosciences
۶.Stroke & surgery  
۷.New concepts in stroke
۸.Neurointervention
۹.Neurosonology
۱۰. Stroke & psychology