سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، دی ماه ۱۳۸۹

سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils

سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ توسط ،كانون هماهنگي دانش و صنعت دانه هاي روغني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی