اولین همایش ملی دانه های روغنی، مهر ماه ۱۳۸۸

اولین همایش ملی دانه های روغنی

1th National Oilseed Plants Conference

اولین همایش ملی دانه های روغنی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۸ توسط ،قطب علمي دانه هاي روغني در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانه های روغنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دانه های روغنی