اولین همایش ملی دانه های روغنی

اولین همایش ملی دانه های روغنی

1th National Oilseed Plants Conference

اولین همایش ملی دانه های روغنی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۸ تا ۲ مهر ۱۳۸۸ توسط قطب علمی دانه های روغنی در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دانه های روغنی