چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی، مهر ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی

Fourth International Congress and Eleventh National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه،دانشگاه علوم پزشكي اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید.