چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی، مهر ماه 98

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید.


Topics of NICOPA11
Bioinformatics in Parasitology
Clinical Aspects of Parasitic Diseases
Diagnosis of Parasitic Diseases
Emerging and Re-Emerging Parasites
Epidemiology of Parasitic Diseases
Molecular and Biochemical Parasitology
Morphology, Physiology and Life Cycle of Parasites
Paleoparasitology
Pathology and Immunology of Parasitic Diseases
Treatment of Parasitic Diseases
Vaccine & Control of Parasites
Vectors and Vector Borne Parasites
Zoonotic Parasites in Medical and Veterinary Fields