ششمین همایش سراسری و اولین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی، خرداد ماه ۱۳۸۷

ششمین همایش سراسری و اولین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی

The Sixth National and the First Regional Congress on Parasitology and Parasitic Diseases

ششمین همایش سراسری و اولین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،انجمن علمی انگل شناسی ایرانموسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازيانجمن انگل شناسي ايران در شهر کرج برگزار گردید.