دومین همایش ملی علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی علوم انسانی

Second National Conference on Humanities

پوستر دومین همایش ملی علوم انسانی

دومین همایش ملی علوم انسانی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم انسانی