همایش ملی علوم انسانی، خرداد ماه ۱۳۹۶

همایش ملی علوم انسانی

National Conference of Islamic Sciences

پوستر همایش ملی علوم انسانی

همایش ملی علوم انسانی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم انسانی