دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها، شهریور ماه ۱۳۹۹

دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها

New achievements in green studies of calculations, applications and challenges

پوستر دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها

دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط در شهر نور برگزار گردید.


دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط در شهر نور برگزار گردید.