دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)، شهریور ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)

Second National Conference on Water Crisis

پوستر دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)

دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهرکرد،دانشگاه شهركرد در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)