اولین همایش ملی بحران آب، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی بحران آب

First National Conference on Water Crisis

پوستر اولین همایش ملی بحران آب

اولین همایش ملی بحران آب در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بحران آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بحران آب