اولین کنفرانس سازه و معماری

اولین کنفرانس سازه و معماری

1st Conference on Structure and Architecture

اولین کنفرانس سازه و معماری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تهران و دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سازه و معماری