همایش ملی توسعه روستایی

همایش ملی توسعه روستایی

National Conference on Rural Development

همایش ملی توسعه روستایی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه روستایی