نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین، شهریور ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین

پوستر نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین

نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین