دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

2nd National Conference on New Concepts in Agriculture

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در شهر ساوه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی