اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، آبان ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

1st National Conference on New Concepts in Agriculture

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی