اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

1st National Conference on New Concepts in Agriculture

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در شهر ساوه برگزار گردید.




مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی