اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی

The first national conference of Islamic humanities

پوستر اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی

اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزشي مس رايان پيشرو در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی