سومین همایش ملی موتورهای درونسوز، بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی موتورهای درونسوز

3rd National Conference on Internal Combustion Engines

پوستر سومین همایش ملی موتورهای درونسوز

سومین همایش ملی موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی موتورهای درونسوز