سومین همایش ملی موتوهای درونسوز، بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی موتوهای درونسوز

3rd National Conference on Internal Combustion Engines

پوستر سومین همایش ملی موتوهای درونسوز

سومین همایش ملی موتوهای درونسوز در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی موتوهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی موتوهای درونسوز