دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی موتورهای درونسوز

Second national congress of internal combats

پوستر دومین همایش ملی موتورهای درونسوز

دومین همایش ملی موتورهای درونسوز در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،انجمن علمی موتور ایران در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی موتورهای درونسوز