کنفرانس ملی بیمه سلامت،همه گیری کووید 19 با رویکرد اقتصاد نظام سلامت، بهمن ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی بیمه سلامت،همه گیری کووید 19 با رویکرد اقتصاد نظام سلامت

National Conference on Health Insurance, COVID-19 epidemic with a health system economics approach

پوستر کنفرانس ملی بیمه سلامت،همه گیری کووید 19 با رویکرد اقتصاد نظام سلامت

کنفرانس ملی بیمه سلامت،همه گیری کووید 19 با رویکرد اقتصاد نظام سلامت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،مركز ملي تحقيقات بيمه سلامتسازمان بيمه سلامت ايران در شهر تهران برگزار گردید.