بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

26TH INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROLOGY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY OF IRAN

پوستر بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایرانانجمن متخصصان مغز و اعصاب ايران در شهر تهران برگزار گردید.