دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد