دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد