اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

First International Conference on Management, Accounting and Economics

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،موسسه بين المللي عالي علوم و فناوري حكيم عرفي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد