نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، بهمن ماه ۱۳۹۶

نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

9st National Conference of E- Learning in Medical Sciences

پوستر نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي مشهد- مركز تخصصي آموزش مجازيدانشگاه علوم پزشكي مجازي در شهر مشهد برگزار گردید.