سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، بهمن ماه ۱۳۸۸

سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

3rd National conference on eLearning in Medical eduction

سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ توسط ،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.