نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز

The 1st National Conference on Environmental Challenges: Green Industry and Mining

پوستر نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز

نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربیت مدرس،پژوهشکده محیط زیست در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز