دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

2st National Conference of Concrete

پوستر دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- تعمیر، تقویت و بهسازی لرزه ای سازه های بتنی
- طراحی و اجرای سازه های بتنی
- فناوریهای نوین در صنعت بتن
- افزودنی ها و مواد کمکی در صنعت بتن
- دوام بتن و توسعه پایدار
- تولید و کاربرد سنگدانه ها در بتن
- انواع سیمان و نقش آن ها در توسعه پایدار
- مدیریت کنترل کیفی در صنعت سسیمان و بتن
- ماشین آلات صنعت بتن