دومین کنفرانس ملی صنعت بتن، آذر ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

2st National Conference of Concrete

پوستر دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید.